Yhteistyön ideointi

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Yhteistyön ideointi

Yhteistyön ideointivaiheeseen tulee osallistaa mahdollisimman monia yhteistyöhön potentiaalisesti osallistuvia toimijoita. Näin voidaan kerätä avoimen innovatiivisia näkemyksiä ja ajatuksia. Ideoinnin alussa herääviin ajatuksiin ei tule suhtautua liian kriittisesti, vaan niitä voidaan tarkentaa ja jalostaa myöhemmin.

TIKO-silta-hankkeen aikana yhteistyötä ideoitiin

  • hankkeen sisäisissä työpajoissa
  • etätyöpajoissa lukioiden kanssa
  • Padlet-linkkejä ja sähköpostia käyttämällä
  • korkeakouluhenkilöstölle tehdyn kyselyn muodossa ja henkilöstöhaastatteluiden yhteydessä
  • ammattikorkeakouluopiskelijan tekemän opinnäytetyön yhteydessä järjestetyissä opiskelijatyöpajoissa
Näkymä Padlet-sivulta, johon on koottu yhteistyöideoita
Näkymä Padlet-sivulta, johon on koottu yhteistyöideoita

Kerättyjen ideoiden osalta on tärkeää toteuttaa jatkumo, jotteivät ajatukset jää kehittelyasteelle. TIKO-silta-hankkeen jatkotoimenpiteinä

  • kerätyt ideat muotoiltiin hankehenkilöstön toimesta yhteistyökonsepteiksi
  • konseptit toimitettiin hankkeeseen osallistuville lukioille kommentoitaviksi
  • kommenttien perusteella muokatut pilottikuvaukset lähetettiin lukioille koostettuna tarjolle konkreettisten yhteistyötoimintojen valitsemista ja aloittamista varten

Kaikki lukioille tarjotut konseptit eivät päätyneet pilotoitaviksi, mikä oli odotettavissakin. Ensimmäisen kierroksen jälkeen valikoituja konsepteja tarjottiin hankkeen aikana suoraa kontaktointia käyttäen lukioiden opettajille. Ideoidut muodot, joita ei esimerkiksi voida toteuttaa tiettynä lukuvuotena, kannattaa taltioida, jotta niitä voidaan ottaa käyttöön myöhemmän tilaisuuden tullen.