Yritys- ja hankeyhteistyö

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo
Lukiolaisia testaamassa
Lukiolaisia testaamassa Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen kehittämää sovellusta.

Yritys- ja hankeyhteistyö

TIKO-silta-hanke teki yhteistyötä sekä yritysten että muiden hankkeiden kanssa. Yhteistyö heijastui myös alla kuvattuihin pilotointeihin, joilla pyrittiin tuomaan IT-alan työelämää innostavasti esille lukiolaisille sekä korkeakouluopiskelijoille tarjotuissa tapahtumissa. Yhteistyöstä kiinnostuneille nähtiin myös tarpeelliseksi toteuttaa intressiryhmä.

IT-alan puheviestinnän esittely äidinkielen tunnilla

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen neuvottelukunnassa mukana olevat yritysedustajat kertoivat voivanssa mielellään vierailla lukioissa kertomassa IT-alan töiden ja puheviestinnän yhteydestä. Vierailu päästiin toteuttamaan lukion puheviestinnän kurssille. Sen suunnittelun aikana sekä yrityksen edustaja että opettaja kokivat, että korkeakoulut voisivat olla apuna ja välikätenä yritysvierailuiden mahdollistamisessa.  Tämänkaltaisilla vierailuilla voidaan välittää kuvaa IT-alan työstä, ja kertoa miten puheviestintä on tärkeää – näin tuodaan motivaatiota äidinkielen opiskeluun ja samalla rikotaan IT-alan stereotypioita.

Lukiolaisia yliopiston yritystapahtumiin

Yliopisto-opiskelijoille pyritään tieto- ja sähkötekniikan (TST) tiedekunnassa vuosittain järjestämään kolmen tutkinto-ohjelman yhteinen yritystapahtuma, jossa yritykset pääsevät esittäytymään alan opiskelijoille; tietojenkäsittelytieteet siis yksi näistä kolmesta. Hankkeen puitteissa tätä tapahtumaa on pyritty viemään myös lukioihin etänä, koska alaa ja sen työtä ei lukioissa tunneta. Keväällä 2021 koko tapahtuma toteutettiin täysin etänä. Tapahtuman ilmoittautumislinkki ja osallistumisen linkki ilmoittautuneille lähetettiin myös lukioihin ja tilaisuuteen ilmoittautui 2 lukion opettajaa. Pääosa osallistujista oli yliopiston opiskelijoita, kuten kuuluikin olla. Palaute lukioiden suunnasta oli positiivista.

Keväällä 2022 yritystapahtuma toteutettiin studiomaisena haastatteluna, jossa Oulun yliopiston Career Centerin asiantuntija haastatteli yritysedustajia. Haastattelukysymykset muotoiltiin sillä ajatuksella, että kuulijoissa olisi myös lukiolaisia. Tapahtuma toteutettiin webinaarina ja sitä markkinoitiin myös hankkeen lukiokontakteille. Yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan lukiomarkkinoinnista vastaava henkilö on integroitunut osaksi tapahtuman järjestäjäporukkaa ja lukiot tuntuvat nyt olevan tärkeä kohderyhmä tulevien esitysten katselijoina. Vaikuttaa siltä, että tapahtumaa tullaan jatkossakin markkinoimaan myös lukioihin, mikä on hyvä yhteistyömallin jatkuvuuden näkökulmasta.

Yhteistyö Visma-ohjelmistoyrityksen Wilma-tuotteen parissa

Opetusyhteistyössä Oulun ja Vaasan yliopistojen käytettävyysopetuksen parissa kävi ilmi, että vaasalaiset olivat samaan aikaan käynnistämässä yhteistyötä Visma-ohjelmistoyrityksen kanssa heidän Wilma-tuotteensa käyttäjäkeskeisen kehitystyön parissa. Wilma-ohjelmisto oli tuohon aikaan laajamittaisesti käytössä Oulun ja Vaasan lukioissa. Syksyn mittaan opetusyhteistyö alkoi edetä Visman kanssa monitoimijaiseksi yhteistyöksi, kun hankkeen toimijat ehdottivat Vismalle lukiolaisia Wilman keskeisenä käyttäjäryhmänä. Suunnittelimme keinoja osallistaa lukiolaisia, jolloin he voivat vaikuttaa heidän arkeensa vahvasti kuuluvan Wilman kehitykseen testaamalla ja suunnittelemalla uusia versioita. Samalla haluttiin tarjota lukiolaisille kurkistus alan oikeisiin työtehtäviin ja alan opiskeluun.

Yhteistyö toteutettiin yliopistojen käyttäjäkokemusta suunnittelevien kurssien opiskelijoiden järjestämillä Wilma-aiheisilla etätyöpajoilla lukiolaisille. Visma sai yhteistyöstä hyödyllisiä tuloksia jatkokehitykseen, yliopisto-opiskelijat mielekkään tapauksen kurssille ja lukiolaiset positiivisen kokemuksen osallistumisestaan.

Yhteistyö Ilmastonmuutos lukioihin! -hankkeen kanssa

Keväällä 2020 saatiin yhteys Ilmastonmuutos lukioihin! (IML) -hankkeeseen. Keskusteltaessa hankkeiden välisestä yhteistyöstä ilmeni, että IML-hankkeen yhtenä tavoitteena oli toteuttaa mobiilisovellus, joka kannustaisi lukiolaisia ilmastotekoihin. Sovelluksen aihe koettiin luonnollisesti tärkeäksi, ja IML-hankkeen kautta oli myös mahdollista rekrytoida lukiolaisia osallistumaan sovelluksen kehitystyöhön. Työn eteneminen ja voitokkaat tulokset kuvattiin luvussa 4.3. Hanketoimijoiden lisäksi työssä oli mukana yritys, joka tuotti hiilijalanjäljen laskentaan tarvittavat matemaattiset kaavat ja mainostoimisto, joka avusti sovelluksen graafisen ilmeen luomisessa.

Yhteistyö Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen kanssa

TIKO-silta verkostoitui Ympäristöviisas viljelijä (YVV) -hankkeen kanssa, jossa ovat mukana Oamkin luonnonvara-alan ja informaatioteknologian yksiköt. Hankkeen puitteissa kehitetään viljelijöiden käyttöön Viljelijän Ympäristökioski -ohjelmisto, jonka avulla viljelijä voi suunnitella ympäristövaikutuksia pienentäviä valintoja ja seurata ympäristötunnuslukuja. Tätä sovellusta testattiin kahden eri lukiolaisryhmän toimesta. Testaustuokiot nähtiin onnistuneiksi, ja niistä saatiin myönteistä palautetta YVV-hankkeelta sekä lukio-opiskelijoilta ja heidän opettajaltaan. Lukiolaisille välittyi testaukseen osallistumisen myötä ymmärrystä tietojenkäsittelyalan työtehtävistä, ja pilotointi osoitti myös, että lukio-opiskelijat kykenevät hyvin ohjeistettuina tuottamaan korkeakoulujen hanketoimintaan aitoa lisäarvoa.

Lukiosta ohjelmistoalalle Oulun alueen intressiryhmä

Hankeen aikana syntyi ajatus alueellisen intressiryhmän perustamisesta, josta tuli “Lukiosta ohjelmistoalalle Oulun porinapiiri”. Porinapiiri kokoaa yhteen niitä toimijoita, jotka Oulun alueella luovat yhteyksiä lukiosta korkeakouluihin ja ohjelmistoalan työelämään ja näin parantavat nuorten valmiuksia korkea-asteen jatko-opintoihin sekä työelämään. Porinapiiri kokoontui hankkeen aikana kolme kertaa, ja mukaan saatiin yritysten esittelyitä.