Korkeakoulusisältöjä lukiokurssille

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Korkeakoulusisältöjä lukiokurssille

Kuvaus

Korkeakoulujen kurssisisältöjä voidaan sisällyttää osittain lukiokursseihin. Kyseessä ei tarvitse olla kokonaisen kurssin sisältöjen käyttöönotto vaan esimerkiksi ohjelmointiin tai testaukseen liittyvästä kurssista voidaan ottaa käyttöön osia, jotka soveltuvat lukio-opiskelijoiden kurssisisältöihin ja osaamistasoon.

Hyödyt

Lukio-opiskelijoille välittyy käsitys korkeakouluopintojen luonteesta. Lukiokursseihin saadaan sisältöjä, joita ei olisi muuten mahdollista toteuttaa. Kurssien sisältöjen yhdistäminen luo verkostoa lukioiden ja korkeakoulujen kurssien opettajien välille.

Kesto

Sisältöjen tuonti voi rakentua lukion oppituntien aikataulun mukaan tai sisällöt voivat olla myös saatavilla verkko-opintoina, jolloin jakelu ja aikataulutus voidaan järjestää hyvinkin vapaasti.

Prosessi

 • Korkeakoulu: Soveltuvien kurssisisältöjen tunnistaminen
 • Korkeakoulu: Kurssisisältöjen julkistaminen (portaali?)
 • Lukio: Kurssisisältöjen tunnistaminen (portaali) ja yhteys korkeakouluosapuoleen
 • Korkeakoulu ja lukio: Sisältöjen käytöstä sopiminen ja muut käytännön järjestelyt
 • Lukio: Sisältöjen integrointi opetukseen
 • Korkeakoulu ja lukio: Yhteistyön jälkipuinti ja mahdolliset jatkotoimet

Resurssit

 • Opiskeluun tarvittavat ohjelmistot ja laitteet
 • Etäyhteyksiin tarvittavat ohjelmistot ja laitteet, jos käytetään etäyhteyksiä
 • Alusta kurssisisällöille (pääsyoikeudet lukiolaisille)
 • Henkilöstöresurssit

Huomioitavaa

 • Oppisisältöjen sisältöjen ja vaatimustason soveltuvuus lukio-opintoihin
 • Pääsy verkkomateriaaleihin

Case

Hankkeen puitteissa pilotoitiin pelikehitykseen liittyvien sisältöjen tuomista osaksi lukion ohjelmointikurssia. Pilotointi toteutettiin kuuden lähiopetustunnin ja jaettavan verkkomateriaalin muodossa. Oppitunnit toteutettiin etäyhteyksiä käyttäen. Pilotointi osoitti, että lukiolaiset kykenevät hyödyntämään oppimateriaaleja, kunhan tekniset, esimerkiksi ohjelmointia sisältävät osuudet, mitoitetaan osaamistasoa vastaaviksi ja materiaali tarjotaan muodossa, joka ei vaadi etukäteistietoutta.