Lukiolaiset mukana projekteissa

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Lukiolaiset mukana projekteissa

Kuvaus

Toimeksianto voi tulla yritykseltä tai lukiolta korkeakoulun projektikurssille. Oleellista on lukiolaisten aktiivinen rooli projektissa. Toimeksiannossa voidaan esimerkiksi osallistaa lukiolaisia suunnittelussa tai ideoinnissa. Projektikurssilla voidaan esimerkiksi kehittää sovelluksia ja verkkopalveluita tai tuottaa digitaalista teknologiaa sisältäviä kulttuuri- ja taidealan projekteja.

Hyödyt

Lukiot: Lukiolaiset pääsevät tutustumaan tietojenkäsittelyalan monipuolisuuteen luontevasti käytännön tekemisen kautta. Parhaimmillaan opiskelijat tuovat oman digialan osaamisensa opettajan lisäresurssiksi (esim. teatteri- ja draamatuotannossa).

Korkeakoulut: Opiskelijat saavat lukiolaisista aitoja käyttäjiä ja/tai osallisia kurssilla toteutettavaan projektiin. Projektin yhteyteen voi myös sisällyttää ICT-alan ja –opintojen esittelyä.

Kesto

Korkeakouluopiskelijoiden projektitoteutukset kestävät tyypillisesti yhden lukukauden (kevät/syksy), mikä on sovitettava lukio-opetuksen lyhempään aikajänteeseen ja kulloiseenkin tilanteeseen. Lukiolaiset voivat siis olla mukana osan aikaa ja itse projektin on syytä alkaa hyvissä ajoin ennen tätä.

Prosessi

  • Korkeakoulu tai lukio: Ottaa yhteyttä toiseen ja laativat toimeksiannon projektille
  • Korkeakoulu: Opiskelijat aloittavat projektikurssinsa ensin ja saavat toimeksiannon
  • Korkeakoulu ja lukio: Opiskelijoiden ja lukiolaisten välille luodaan yhteys projektin aikana
  • Lukio: Lukiolaiset osallistuvat projektin toimintaan

Resurssit

  • Opiskelijaresurssit (korkeakoulu ja lukio)
  • Projektin ohjausresurssit (korkeakoulu ja lukio, molemmilta vähintään yksi henkilö)
  • Etäyhteysohjelmistot ja -laitteistot ja/tai lukiolaisten matkaliput/matkat kampukselle toiminnasta riippuen
  • Tilaaja vastaa mahdollisista kuluista korkeakouluopiskelijoille

Huomioitavaa

  • Lukio-opettajan merkitys suuressa osassa lukiolaisten rekrytoinnissa ja osallistamisessa
  • Korkeakouluopiskelijoilla voi olla mahdollisuus valita tarjolla olevista projekteista mieleisensä, joten toimeksiantoon kannattaa panostaa

Case: Draamaprojekti

Yhtenä Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden kevään 2022 projektikurssin tilaustyönä oli Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion (OSYK) tilaama musikaaliprojekti “Hölmö nuori sydän”. Projektiin osallistui viiden yliopisto-opiskelijan ryhmä. Ennen projektia tuotannosta vastaavan lukio-opettajan kanssa laadittiin projektille toimeksianto ja käytiin läpi toteutuksen yksityiskohtia. Varsinainen projektityö käynnistyi sitten tammikuussa nopeasti, ja siihen kuului lukiolaisten kanssa järjestetty aivoriihi, markkinointimateriaalin tekeminen, ja aivoriihen ideoiden pohjalta erilaisten digiteknologiaa sisältävien ideoiden suunnittelu ja toteutus. Lopulta tuotannossa päädyttiin valmistelemaan lavasteita käsikirjoituksen kohtauksiin, joiden tarkoitus oli sekä kuljettaa tarinaa eteenpäin, ja kuvata tulevaisuuden digiteknologian mahdollisuuksia. Toteutuspöydällä oli ainakin raskauden seuranta-applikaatio, älykäs peili ja kodin viihdejärjestelmä, joka järjestää äänestyksiä (musikaalissa osallistavaa teatteria, yleisöllä mahdollisuus äänestää bilekohtaukseen musiikki), pullonpyrityksiä jne.

Valitettavasti itse musikaali siirtyi yhteistyöstä riippumattomista syistä syksylle 2022, eikä projektiryhmän tuotoksia saatu mukaan toteutukseen. Lukiossa oltiin kuitenkin tyytyväisiä yhteistyöhön ja yhteistyö avasi opettajan silmiä tämän tyyppisen yhteistyön mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.

Case: Ilmastolaskuri

Hankkeen aikana toteutettiin yhteisprojekti, jossa Oulun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelijat toteuttivat yhteistyössä lukiolaistiimin kanssa Hiilijalanjälkilaskuri lukiolaisille -sovelluksen. Projektin toimeksiantajana toimi Ilmastonmuutos lukioihin -hanke. Projektin tuotoksena sovelluksesta syntyi kehitysversio, joka viimeisteltiin ja julkaistiin mobiilisovelluskauppaan lukiolaistyönä. Lukiolaiset myös osallistuivat sovelluksella ja sen kehitystyötä dokumentoimalla Luma StarT -kilpailuun ja päätyivät voittamaan kilpailun kansainvälisen sarjan.