Porinapiiri

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Porinapiiri

Kuvaus

Lukiosta Ohjelmistoalalle Oulun Porinapiiri on kuvattu eri yhteyksissä alueelliseksi tietojenkäsittelyalan intressiryhmäksi, joka kokoaa yhteen niitä toimijoita, jotka Oulun alueella luovat yhteyksiä lukiosta korkeakouluihin ja ohjelmistoalan työelämään ja näin parantavat nuorten valmiuksia korkea-asteen jatko-opintoihin ja työelämään. Lukion nykyisessä opetussuunnitelmassa painotetaan korkeakoulu-, työelämä-, ja yrittäjyysyhteistyötä entistä enemmän. Ohjelmistoala kaipaa entistä enemmän korkeakoulutettua työvoimaa. Porinapiirin tarkoituksena on luoda verkostoa ihmisten kesken, jotka tekevät tärkeää sillanrakennustyötä Oulun alueen lukioista korkeakoulujen kautta työelämään. Ajatuksena on kokoontua säännöllisesti aiheesta kiinnostuneiden Oulun alueen toimijoiden kanssa. TIKO-silta hankkeen toimijat ovat kutsuneet porinapiirin koolle, mutta jatkossa korkeakoulujen tutkinto-ohjelmavastaavien pitäisi ottaa vastuu tästä.

Ideoita ja määräaikaisia hankkeita on jo olemassa, osa päättyy ja uusia alkaa. Yhteistä lienee monelle se, että haluttaisiin tehdä tätä tärkeäksi koettua alaa ja sen monipuolisuutta sekä kansainvälisyyttä tunnetuksi ja näkyväksi lukiolaisille tavalla tai toisella. Porinapiiriltä odotetaan jatkuvuutta, erilaisten hankkeiden ylitse ulottuvaa toimintaa. Erityisesti lukioissa porinapiiriltä odotetaan nuorille tietoa jatko-opintomahdollisuuksista sekä parempaa ymmärrystä alan työtehtävistä ja toimenkuvista. Ideoista ja toiveista voi jalostua uusia kurkistusopintoja lukiolaisille ja näin alan korkeakoulut saadaan näkyviin lukiolaisille. Esim. erilaisten vierailujen järjestely korkeakouluille (FabLab, jne.) mahdollisesti helpottuisi. Ideaalitilanteessa nuorille tarjoutuisi työmahdollisuuksia (kts. erillinen konsepti kesätyösetelistä). Myös ennakkoluulojen korjaamista pidetään tärkeänä. Porinapiiri kuulumisten, kokemusten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi epävirallisesti keskustellen on nähty hyödylliseksi yhteen kokoavaksi toimijaksi. Porinapiiristä voi myös ponnistaa yhteistyöhön jatkossa ja vähintäänkin se tuo tietoisuuteen eri toimijoiden lähtökohtia ja realiteettia yhteistyölle.

Hyödyt

Lukio: Lukioissa on paljon yksittäisiä opettajia, jotka ovat joko osallisina hankkeissa tai muuten vain kiinnostuneita innostamaan nuoria alalle ja toimimaan sillan rakentajina lukio-opinnoista tietojenkäsittelyalan korkeakouluopintoihin, mutta heillä ei ole tietoa siitä, mitä muissa lukioissa tapahtuu ja mistä saada kumppaneita toteuttamaan oman lukion ideoita ja vastaamaan oman lukion tarpeisiin. Porinapiirin kautta on mahdollisuus saada arvokasta vertaistukea, mahdollisuus tehdä omaa työtään näkyväksi ja kuulla, mitä muut tekevät ja mitä korkeakoulut mahdollistavat. Se on siis myös paikka pysyä ajan tasalla alasta. Myös ammattikorkeakoulun ja yliopiston väliset erot tulevat kenties paremmin esille ja ymmärretyksi. Mahdollinen yritys-/opiskelijaesitys tekee näkyväksi, millaista työtä ja toimintaa alalla tehdään ja/tai millaisten polkujen kautta alalle päädytään.


Korkeakoulu: Korkeakouluissa halutaan hyviä ja motivoituneita hakijoita alan korkeakouluopintoihin ja toimitaan jo nyt enemmän tai vähemmän lukioiden kanssa yhteistyössä. Kaikki kiinnostuneet eivät kuitenkaan ole tietoisia siitä, mitä mahdollisuuksia on tarjolla ja toisaalta korkeakouluilla ei aina ole tietoa siitä, missä mennään ruohonjuuritasolla lukioissa ja miten parhaiten integroitua sinne. Porinapiirin kautta on mahdollisuus jakaa tietoa, vinkkejä ja tarpeita molemmin puolin.


Yritys: Alan yritykset kärsivät työvoimapulasta ja kilpailu kovenee hyvistä hakijoista. Tekemällä yhteistyötä lukioiden ja korkeakoulujen kanssa on mahdollisuus motivoida nuoria alalle ja siten lisätä alalle hakeutuvien määrää. Esittelemällä omaa yritystään tekee näkyväksi sitä, millaista työtä ja toimintaa ala tarjoaa nuorille.

Kesto

Porinapiiri kokoontuu 2-3 krt vuodessa; syksyllä kirjoitusten jälkeen, ennen syyslomaa ja keväällä ennen vappua. Edellisellä kerralla yritetään sopia seuraavan kokoontumisen ajankohdasta. Tähän mennessä keskiviikko työpäivän jälkeen 16-18 on nähty parhaaksi ajankohdaksi.

Prosessi

  • Korkeakoulu: koollekutsujana pitää yllä kontaktilistaa, päättää kokoontumisen tavasta (etänä/hybridinä) ja kutsuu hyvissä ajoin (n. 2 vko ennen) porinapiirin koolle. Koollekutsuja myös tiedustelee ennakkoon esim. yritysten tai (entisten) korkeakouluopiskelijoiden halukkuutta pitää esityksiä. Myös tilat pitää varat tilaisuudelle hyvissä ajoin, ellei sitä ole tehty jo silloin, kun päivämäärästä on sovittu. Kutsun mukana on hyvä selvittää tarjoilua varten osallistujat ja osallistumismuoto ilmoittautumiskäytännöllä. Ilmoittautumisen DL on hyvä olla väh. 3 arkipäivää ennen, jotta ehtii vielä hyvin tehdä tilauksen tarjoiluista. Porinapiirin jälkeen korkeakoulu voi jo alustavasti tiedottaa seuraavan tilaisuuden ajankohdasta ja informoida kontaktilistaa tapaamisessa käsitellyistä ajankohtaisista asioista muistion tapaan
  • Lukio ja muut toimijat: saavat kutsun osallistua ja tarvittaessa vastaavat koollekutsujan tiedusteluihin. Koollekutsujalle voi tarjota myös etukäteen mahdollisuuden pitää esityksiä

Resurssit

  • Porinapiirin koollekutsuja: koollekutsuja käyttää jonkin verran aikaa tapaamisen järjestelyihin
  • Porinapiirin lähitoteutus: lähitoteutuksen tilat ja kahvitukset
  • Porinapiiriin osallistujat: osallistuminen porinapiiriin vie osallistujilta aikaa 2h/kokoontuminen. Osallistujat ovat ilmaisseet voivansa osallistua tähän 2-3 kertaa vuodessa 1-2h/kerta, mutta on myös niitä, jotka voisivat osallistua jopa 1h/kk
  • Lukiot: halukkaille osallistujille pitää resursoida tähän työaikaa pitkäjänteisesti, hankeraha on hyvä lisä, mutta valitettavasti määräaikainen, joten sillä tätä ei voi korvata täysin
  • Korkeakoulut: pitäisi kuulua vähintäänkin tutkintovastaavien perustyöhön

Huomioitavaa

  • Olisi toivottavaa, että toimintaan saataisiin mukaan myös yritysten edustajia, mutta yksi tapa ratkaista tämä on kutsua loppuvaiheen (tai jo valmistunut) opiskelija esittelemään omaa urapolkuaan. Hänellä todennäköisesti on jo myös henkilökohtaisia työkokemuksia alalta

Case

Hanke on kutsunut koolle porinapiirin kolme kertaa: 16.11.2021, 27.4.2022 ja 19.10.2022. Tapaamisissa on käyty läpi kuulumiskierros; keitä läsnäolijat ovat ja mitä heillä on tekeillä. Ensimmäisessä tapaamisessa lukiotoimijat halusivat yrityksiä esittäytymään ja toiseen kertaan saimmekin Haltianilta esityksen. Kolmannelle kerralle saimme vasta valmistuneen ja työelämään siirtyneen opiskelijan kertomaan omasta polustaan opintoihin ja alan työntekijäksi. Ensimmäisellä kerralla heräsi myös ajatus kesätyösetelin mahdollisuudesta ohjelmistoalla, minkä seurauksena asiaa pyrittiin hankkeen toimesta edistämään. Kevään tapaamisessa puolestaan sovittiin, että laaditaan sähköposti tapaamisen jälkeen, johon listataan kootusti linkkejä ja vinkkejä esiin tulleista ja tiedossa olevista ajankohtaisista hankkeista ja jutuista sekä tiedotettaisiin ennakkoon seuraavasta tapaamisesta. Kiinnostavaa kevään tapaamisessa oli keskustelu lukiolaisten pienyrittäjyydestä.