Yhteistyöprosessi

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Yhteistyöprosessi

Yhteistyöprosessin osapuolet

Yhteistyön toteuttamisen keskeisiä osapuolia ovat luonnollisesti lukiot ja korkeakoulujen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmat. Näiden organisaatioiden sisältä on hahmotettavissa henkilöitä, jotka osallistuvat yhteistyön konkreettisiin toimenpiteisiin ja toisaalta mahdollistavat ja tukevat yhteistyötä. Osallistuvat henkilöt ovat tavallisimmin opettajia, opiskelijoita tai korkeakoulujen tutkijoita. Mahdollistajiin lukeutuvat oppilaitosten esimiesporras ja rehtorit, jotka ohjaavat resursointia. Mahdollistajien myönteinen asenne on tärkeä toimivan yhteistyön edellytys. Lisäksi prosessiin voi liittyä tukihenkilöitä, jotka vastaavat esimerkiksi ohjelmistoasennuksista.

Prosessin vaiheet

Sujuvan yhteistyömallin vaiheet tulee nähdä osin syklisenä prosessina. Syklin kestoon ei tässä mallissa oteta kantaa, mutta kesto voi olla esimerkiksi vuosittainen. Joka tapauksessa aikaraamit on hyvä määritellä yhteisesti, jotta osapuolilla on yhteinen käsitys siitä, mitä toimenpiteitä prosessi edellyttää. Oheisessa luettelossa esitetään yhteistyöprosessin vaiheet ja niihin liittyvät toimenpiteet pääpiirteittäin:

1. Nykytilan arviointi

 • Lukiot ja korkeakoulut toteuttavat arvioinnin käyttäen arviointityökalua tai muuta soveltuvaa tapaa.
 • Tuloksena saadaan analyysi yhteistyön tilasta ja ehdotuksia mahdollisista yhteistyömuodoista.

2. Kontaktointi ja verkostoituminen

 • Lukiot ja korkeakoulut solmivat kontaktit käyttäen yhteistä viestintäalustaa.
 • Tuloksena luodaan kontaktiverkosto ja muodostetaan yhteinen käsitys jatkotoimenpiteistä.

3. Yhteistyömuotojen ideointi

 • Lukiot ja korkeakoulut ideoivat yhteistyömuotoja. Ideointiin voidaan osallistaa henkilöstön lisäksi myös opiskelijoita.
 • Ideoinnin pohjana voidaan käyttää arviointivaiheen tuloksia ja TIKO-silta-hankkeen tietoja pilotoiduita yhteistyömuodoista.
 • Tuloksena saadaan luettelo potentiaalisista yhteistyötavoista ja sopimus toiminnoista, joita lähdetään toteuttamaan. Lisäksi nimetään toteutuksiin osallistuvat henkilöt.

4. Yhteistyötoiminnon suunnittelu

 • Yhteistyötoimintoon osallistuvat henkilöt toteuttavat käytännön toteutuksen suunnittelun.
 • Tuloksena saadaan suunnitelma, joka kattaa yhteistyön kuvauksen, aikataulun, osapuolet, resurssit ja muut toteuttamiseen tarvittavat tiedot.

5. Yhteistyötoiminnon valmistelu

 • Toimintoon osallistuvat henkilöt toteuttavat tarvittavan etukäteisvalmistelun.
 • Valmisteluvaiheeseen osallistuu tarvittaessa tukipalveluhenkilöstöä, jolle on varattavat riittävät resurssit.
 • Vaiheeseen sisältyy esimerkiksi tila- ja ohjelmistoresurssien sekä etäyhteyksien saatavuuden varmistaminen.
 • Tuloksena saadaan ympäristö, joka mahdollistaa yhteistyötoiminnon toteuttamisen.

6. Yhteistyötoiminnon toteuttaminen

 • Toimintoon osallistuvat henkilöt toimivat rooleissaan.
 • Erityisesti laajojen toteutusten yhteydessä seurataan aktiivisesti etenemistä ja tarvittaessa pyritään reagoimaan muutostarpeisiin joustavasti.

7. Yhteistyön jälkipuinti

 • Yhteistyötoimintoon osallistuneet toteuttavat koonnin yhteistyön etenemisestä.
 • Koonnissa voidaan käyttää esimerkiksi osallistujille kohdistettuja online-kyselyitä ja haastatteluita.
 • Tuloksena saadaan luettelo havaituista ongelmista ja haasteista sekä hyvistä käytänteistä. Havainnot taltioidaan yhteiselle alustalle, jotta siitä voidaan hyötyä vastaavien yhteistyöskenaarioiden yhteydessä.

Tässä esitettyä vaiheistusta pilotoitiin TIKO-silta-hankkeen aikana, ja käytänteet osoittautuivat toimiviksi ja tarpeelliseksi. Motivoituneen yhteistyön toteuttamiseksi on tärkeää, että osallistujat ovat aktiivisesti mukana jo ideointivaiheessa.