Korkeakouluopiskelijat IT-alan ja -koulutuksen esittelijöinä

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Korkeakouluopiskelijat IT-alan ja -koulutuksen esittelijöinä

Kuvaus

Korkeakoulujen tietojenkäsittelyn opiskelijat tutustuttavat lukiolaisia tietojenkäsittelyn alan ja opintojen pariin. Tehtävään kuuluu koulutuksen tai ohjauksen suunnittelu, toteutus, ja arviointi. Opiskelijoille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja harjoitteluun, kuten ‘IT-alan koulutusinfot lukiolaisille’, ‘Ohjaa lukiolaista ohjelmistokehityksen parissa’, tai ‘KET’. Opiskelijat voivat myös halutessaan ehdottaa omia ideoitaan tämän teeman harjoitteluun.

Harjoittelua ennen opiskelija laatii suunnitelman siihen liittyvine materiaaleineen. Harjoittelun päätyttyä opiskelija täydentää suunnitelmaan toteutuksen tiedot. Opiskelija myös kerää palautetta kohderyhmältään. Hankkeessa on tuotettu materiaaleja em. aiheiden tueksi.

Hyödyt

Lukiolaiset pääsevät tutustumaan tietojenkäsittelyyn ja saavat opiskelijoiden tuoreita kokemuksia, kun taas korkeakouluopiskelijat saavat opintopisteitä ja koulutuskokemusta.

Kesto

IT-infojen pituus on tyypillisesti 30-75 minuuttia, ne voidaan pitää oppitunnilla, välintunnilla, tai omana tapahtumanaan joko paikan päällä tai etäyhteyksiä hyödyntäen. Muun ohjaamisen aikajänne voi olla pidempikin.

Prosessi

  • Lukio: Rekrytoi lukiolaisia osallistujiksi, on yhteyksissä korkeakouluun
  • Korkeakoulu: Toimii kontaktina, rekrytoi opiskelijoita, fasilitoi yhteistyötä
  • Korkeakouluopiskelija: Huolehtii käytännön toteutuksesta

Resurssit

  • Tila esittelylle/ohjaukselle, laitteet ja yhteydet
  • Henkilöstöresurssit lukioiden ja korkeakouluopiskelijoiden välikätenä toimimiseen

Huomioitavaa

  • Logistiikan puolesta huolehditaan etäyhteyksien ja laitteiden toimivuudesta, tai korkeakouluopiskelijan matkoista lukioihin
  • Korkeakouluopiskelijoiden rekrytointi voi olla haastavaa
  • Yleisöksi käy mikä tahansa lukion vuosikurssi, mutta ensimmäisen vuoden lukiolaiset voivat vielä miettiä kurssivalintojaan

Case: IT-alan infot lukioissa

Neljä opiskelijaa lähti tähän pilotointiin mukaan, yksi yliopistolta ja kolme ammattikorkeakoululta. Infot olivat eri mittaisia, välitunti-infoista kokonaisiin oppitunteihin. Toisinaan opettaja oli läsnä, ja välillä opiskelijat pitivät tunnin itsenäisesti. Osa infoista pidettiin paikan päällä, ja joissain tapauksissa kokeiltiin etätoteutusta. Etätoteutuksissa ei näkynyt yleisöä, eikä syntynyt keskustelua. Hankkeen väki oli mukana suurimmassa osassa infoista.

Case: Oamkin opiskelijat infojen suunnittelijoina ja pitäjinä

Ammattikorkeakoulussa tehtävänanto oli avoimempi ja opiskelijat saivat opintopisteitä tehtyjen työtuntien mukaan tai pitivät infoja osana yleisharjoittelua. Opiskelijat tutustuivat IT-alan työtehtäviin laajemmin, loivat materiaalin ja aktiviteetit infoihin ja toteuttivat ne mahdollisimman interaktiivisina. Mukana oli myös mm. pääsykoetehtäviä ja Kahoot-visa.

Case: yliopiston koulutusharjoittelu

Yliopistolla IT-infojen pitäminen mahdollistettiin luomalla erillinen tehtävänanto koulutusharjoittelukurssille, jonka opiskelijat voivat sisällyttää valinnaisiin opintoihinsa. Kurssilla on joustoa, joten opintopisteitä voi antaa työmäärän mukaan. Opiskelijan vastuulla oli suunnitella, toteuttaa, kerätä palautetta, ja raportoida koulutuksesta. Opiskelija kertoi alasta yleisesti, sekä omakohtaisista kokemuksistaan esimerkiksi toteuttamansa ohjelmointityön kautta.